04 mei 2021

Welke stappen volgen de komende tijd?

Dura Vermeer heeft in april 2020 een voorstel ingediend bij de gemeente Rotterdam om in de Alexanderknoop aan de Grote Beer, bij de kruising met de Hoofdweg, een woongebouw te ontwikkelen met circa 195 appartementen. De gemeenteraad stemde eind 2020 met dit voorstel in. Daardoor kon Dura Vermeer verder met het plan. Aan de hand van de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente heeft Dura Vermeer met Klunder architecten een ontwerp gemaakt voor het woongebouw. Het ontwerp is twee keer in de vergadering van de Welstandscommissie besproken en is inmiddels goedgekeurd.

Welke stappen volgen de komende tijd?

Het bestemmingsplan

Samen met de gemeente heeft Dura Vermeer ook gewerkt aan een aangepast bestemmingsplan. In een bestemmingsplan legt de gemeenteraad vast welke functies, zoals wonen, werken, groen of verkeer, op welke plaats zijn toegestaan. Het huidige bestemmingsplan voor de Grote Beer staat al wel bebouwing toe. De gewenste hoogte van het toekomstige woongebouw is op dit moment nog niet toegestaan. Mede daarom moet het huidige bestemmingsplan worden aangepast. Op 20 april 2021 hebben burgemeesters en wethouders van de gemeente Rotterdam het ontwerp-bestemmingsplan vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen. Dit is een eerste stap in het zogenaamde ‘ruimtelijke ordeningstraject’,  om tot een vastgesteld nieuw bestemmingsplan te komen.

 

Het ontwerp-bestemmingsplan wordt naar verwachting in week 18 van 2021 door de gemeente gepubliceerd. Het ligt dan zes weken ter inzage. U kunt het bijvoorbeeld bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze zes weken kunt u uw mening en opmerkingen, ook wel zienswijzen genoemd, kenbaar maken. Na afloop van deze zes weken beoordeelt en reageert de gemeente op de ingediende zienswijzen. Het kan zijn dat het bestemmingsplan naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen wordt aangepast.

Vaststelling bestemmingsplan

Daarna wordt het bestemmingsplan opnieuw gepubliceerd op onder andere www.ruimtelijkeplannen.nl. Er volgt dan een termijn van zes weken waarin belanghebbenden in beroep kunnen gaan tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Als er tijdens deze periode geen beroep wordt aangetekend, wordt het bestemmingsplan onherroepelijk, dat wil zeggen definitief. Op basis van het nieuwe vastgestelde bestemmingsplan kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van het woongebouw aan de Grote Beer.

Omgevingsvergunning voor de bouw

Dura Vermeer is van plan om eind juni een omgevingsvergunning aan te vragen voor de bouw. Op het moment dat het nieuwe bestemmingsplan in werking treedt, kan de gemeente besluiten om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarna is het mogelijk om tijdens een periode van zes weken bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning. Als er tijdens die zes weken geen bezwaren zijn, is de vergunning onherroepelijk en kan Dura Vermeer starten met de bouw. Tegen die tijd informeren we u daarover via de website www.grotebeer-rotterdam.nl en de nieuwsbrief.